Giáo trình lập trình web PHP

giao-trinh-lap-trinh-web-php

Tài liệu sau đây sẽ hướng dẫn các bạn lập trình web với PHP từ việc cấu hình, cài đặt PHP cho đến việc viết các ứng dụng.


PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để dễ dàng xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã HTML và xuất ra trình duyệt web theo yêu cầu của người sử dụng.


Hôm nay, website chia sẻ giáo trình hay xin chia sẻ cho các bạn tài liệu thiết kế web với ngôn ngữ PHP.

Giáo trình lập trình web PHP gồm có 18 bài:

Trích dẫn
Bài 1: Giới thiệu, Cấu hình và cài đặt PHP 

Bài 2: Kiến thức tổng quan về lập trình PHP

Bài 3: Toán tử và biểu thức trong PHP 

Bài 4: Xử lý giá trị form trong PHP 

Bài 5: Tìm hiểu quy trình làm việc trên file trong PHP 

Bài 6: Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP

Bài 7: Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP 

Bài 8: Khái niệm về hàm và gọi lại hàm trong PHP 

Bài 9: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 

Bài 10: Kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng website 

Bài 11: Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL 

Bài 12: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL

Bài 13: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL 

Bài 14: viết ứng dụng sửa xóa thành viên bằng PHP và MYSQL  

Bài 15: Viết ứng dụng tạo mã xác nhận bằng PHP 

Bài 16: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php 

Bài 17: Xây dựng hệ thống bình chọn bằng PHP và MYSQL 

Bài 18: Xây dựng ứng dụng tạo trang upload nhiều hình ảnh

down

 

Blog Giáo Trình Hay chia sẻ kiến thức mỗi ngày